ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА NEKOREKTNO.BG(COM)

Общите условия уреждат взаимоотношенията с потребителите на Интернет сайтoвете /НЕКОРЕКТНО.БГ/, регистриран в Комисията за защита на личните данни, с основен сайт http://www.nekorektno.bg(com) – наричан по-долу „САЙТ“, възникващи при предоставяне и ползване на услуги.

„ПОТРЕБИТЕЛ“ по смисъла на настоящите Общи условия е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в сайта или използва услугите със свободен общ достъп.

С попълването на формуляра за регистрация на уникално потребителско име и парола в сайта, или с използването услугите със свободен общ достъп се счита, че потребителят се е запознал с настоящите Общи условия и обезателно е съгласен с тях. Потребителят няма право да се позовава на непознаване на Общите условия.

I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

1.1. Сайтът не носи отговорност по отношение на надеждността на функциониране на предлаганите от него услуги и условията за достъп до тях.

1.2. Сайтът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване, както на потребителите така и на институциите с които си сътрудничи.

1.3. Сайтът е длъжен при промяна на Общите условия да уведоми незабавно потребителите чрез съобщение за това по електронната им поща или на леснодостъпно място на самия сайт. Новите Общи условия трябва да са публикувани на сайта на мястото на старите, за да влязат в сила.

1.4. Сайтът има право по свое усмотрение да ограничи достъпа на потребителя до всички или част от услугите, които предлага, както и да прекрати използването им от негова страна.

1.5. Публикуваните от потребителите мнения в сайта са лични техни мнения и сайтът не носи отговорност за тяхното съдържание, като за достоверността им разчитаме на самият потребител и на неговата коректност за написаното и за прикачените файлове които биват публикувани.

1.6. В случай, че с публикуваните на сайта свои мнения потребителят наруши действащото законодателство на Република България, сайтът може да го санкционира чрез изтриване на съответните мнения, както и чрез заличаване на регистрацията му. Когато е необходимо, сайтът уведомява за нарушението компетентните държавни органи и им оказва съдействие за санкционирането на нарушителя, КАТО ИЗРИЧНО ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ САЙТА СЕ НАБЛЮДАВА ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА КОИТО СЕ КАСАЕ ИЛИ КАСАЯТ СЪОТВЕТНАТА ПРОБЛЕМАТИКА.

1.7. Сайтът има право да редактира или изтрива мнения на потребители, съдържащи твърде груб език или снимки, текстове, линкове и др., показващи жестокост и насилие, както и такива с ВСЯКЪКЪВ  тип порнографско съдържание.

1.8. Сайтът има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на потребителите си. Относно съдържанието на тези рекламни материали, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

1.9. Сайтът не носи отговорност за щети, възникнали поради техническа невъзможност да се използва системата или части от нея, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

1.10. Сайтът не гарантира, че потокът информация към и от него няма да бъде следен и записван от трети страни, поради факта, че е свързан с Интернет и работи в техническата среда на тази мрежа.

1.11. Сайтът се задължава, когато това е възможно, да публикува на леснодостъпно за всички потребители място информация относно предстоящи технически профилактики, които могат да доведат до невъзможност за използване на системата.

1.12. Сайтът не носи отговорност за съдържанието на електронните съобщения, които се транспортират чрез услугите му. Сайтът не носи отговорност и за действия на свои потребители, дори те да са използвали услугите на сайта по позволен или непозволен според Общите условия начин.

1.13. Сайтът има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на предоставяните от него услуги от страна на всички свои потребители за целите на рекламата и на институциите наблюдаващи същият.

1.14. За предоставянето на своите услуги сайтът събира, обработва, използва и съхранява ЕГН, потребителско име, както и предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронни адреси и номера на устройства за известяване, както и данни за софтуерната и хардуерните спецификации на устройствата използвани за достъп до интернет. Тази информация се въвежда лично от ПОТРЕБИТЕЛЯ с изричното му съгласие, изразяващо се в използването на дадена комбинация от потребителско име и парола по време на въвеждането на данните.

1.15. Информация, представляваща лични данни на конкретен потребител или идентифицираща го по какъвто и да е недвусмислен начин, съдържаща се в базата данни на сайта, не може да се предоставя на трети лица, освен при поискване от компетентни органи в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.

1.16. За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, сайтът може да предоставя обобщена информация, която не може да бъде свързана с конкретен потребител или да доведе до неговото идентифициране.

1.17. Връзки в сайта може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Общи условия. Сайтът не носи отговорност за съдържанието на тези адреси.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.1. Потребителят има право да ползва услугите на сайта в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.

2.2. Потребителят носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват чрез използването им.

2.3. Потребителят е длъжен да въведе вярно и пълно необходимите за регистрацията си в сайта лични данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на сайта.

2.4. Потребителят няма право на достъп до информацията, която е въвел, както и няма право да я коригира.

2.5. При закриване на регистрацията на потребителя по негово желание, той има право да поиска и изтриването на всички налични за него лични данни позволяващи идентифицирането му, от базата данни на сайта в писменна или елктронна форма към мейлът на сайта указан в челната страница(контакти). С цел доказване на съответствието между лицето – потребител и потребителското име, сайтът може да изисква от потребителя да изпрати отново цялата информация въведена при регистрацията, като изисква допълнителни данни за потребителите.

2.6. Потребителят се съгласява с това, че част от персонала на сайта в зависимост от задълженията си, има достъп до част или цялата въведена от него информация, но няма право да я разгласява/разпространява освен в предвидените в настоящите Общи условия случаи.

2.7. Потребителят носи отговорност за всички опити за съзнателно разпространение на вируси, троянски коне и други компютърни програми, проектирани да причиняват каквато и да е вреда на сайта, на другите потребители или на които и да е трети лица.

III. ДРУГИ

3.1. Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за сайта, така и за потребителите му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в сайта.

3.2. Сайтът извършва всички действия, споменати в настоящите Общи условия, чрез своите администратори. /допълнителни данни за тях или други категории лица, които ще извършват действията/

3.3. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.