УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

Когато подавате жалба относно таксиметрови услуги е необходимо да знаете, че Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” /ИААА/ е държавният орган, който регулира и контролира осъществяването на таксиметровите услуги по ред, определен с Наредба№34 за таксиметров превоз на пътници. Съгласно тази наредба: Таксиметров превоз на пътници е обществен превоз срещу заплащане, извършван с лек автомобил до 5 места, включително мястото на водача, по заявен от пътника маршрут.

Пътникът наема таксиметров автомобил:

1. от таксиметрова стоянка, обозначена с пътен знак „Такси“;

2. от незабранените с пътни знаци или маркировка места за престой и паркиране;

3. чрез подаване на сигнал с ръка;

4. чрез повикване по телефон;

5. по договор.

Пътникът може да наема автомобил по свой избор, независимо от мястото му в колоната на чакащите таксиметрови автомобили.

Друг пътник се превозва в таксиметровия автомобил само след съгласието на наелия го вече клиент. Първият пътник заплаща стойността на извършения превоз в момента на освобождаване на автомобила. След всяко заплащане водачът изчиства текущите показания на апарата и следващото плащане се извършва по новите показания. След наемане на автомобила водачът задължително включва таксиметровия апарат и превозва пътника по най-краткия маршрут, освен ако пътникът не пожелае друго. След приключване на превоза, водачът задължително издава фискална касова бележка за извършената таксиметрова услуга. При поискване от пътника, водачът издава и фактура по реда на чл. 20, ал. 2 от Наредба № 35 от 1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет.

При повреда на таксиметровия апарат по време на превоз водачът договаря с пътника стойността на изминатия път в зависимост от пробега и тарифата. Това се прилага само в случаите, когато повредата на таксиметровия апарат не позволява отчитане по него.

Водачът може да откаже превоз, когато:

1. прецени,че е застрашена сигурността му;

2. пътникът е в явно нетрезво състояние или под въздействието на друго упойващо вещество;

3. пътникът е с облекло, багаж, животни, които биха могли да замърсят или повредят автомобила.

Всеки таксиметров автомобил трябва да има залепен на видимо отвън място вдясно на предното стъкло и в салона на арматурното табло, както и на стъклата на двете задни врати стикер за цените с информация за:

а) наименованието на превозвача;

б) цената за един километър пробег по дневна тарифа;

в) цената за един километър пробег по нощна тарифа;

г) цената за повикване на адрес, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50 %.;

д) първоначалната такса, която не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50 %;

е) цената за една минута престой, която не може да надвишава 50 % от цената за един километър пробег по съответната тарифа;

За нарушение на горепосочената наредба може да сезирате Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” на адрес София, ул.”Гурко”№5.

Тел.:02 930 88 40 или 02 930 88 10

За повече информация: www.rta.government.bg

Твърдения или оплаквания относно:

• завишени сметки на таксиметровата услуга, по тарифи неотговарящи на посочените в стикерите;

• качеството на обслужване и др.

Увреденият клиент, съгласно Закона за автомобилните превози има право да предяви рекламация пред автомобилния превозвач /фирмата, към която конкретният водач извършва таксиметров превоз/ в 30-дневен срок, като към рекламацията си клиентът е длъжен да приложи превозните документи и всички други документи, доказващи претърпяната вреда.

Жалбата си може да предявите и чрез КЗП:

• по интернет на адрес www.kzp.bg,

• на гишето на потребителя в Комисията на пл. „Славейков” 4А

• по пощата на адрес София 1000, пл. „Славейков” 4А, Комисия за защита на потребителите

Жалбата трябва:

1. да е написана на български език;

2. да са посочени Вашето име и адрес и името и адресът на търговеца, срещу когото е оплакването;

3. да е посочено в какво се състои искането;

4. да са изложени обстоятелствата по случая и да са представени доказателства, ако разполагате с такива;

5. да е подписана от Вас

Ако не постигнете споразумение с търговеца, имате право да поискате образуване на помирително производство, което е безплатно и доброволно и за двете страни, но не е задължителна предпоставка за търсене на правата по съдебен ред. При изчерпване на всички възможности за доброволно уреждане на спора компетенцията за решаването му е единствено на съда.