СРАМ ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ

РУМЕН НИКОЛОВ ЙОСИФОВ по баща – КИРЯЗОВ, бившият председател на Районния съд в гр. Царево, добрал се вече до Бургаския окръжен съд, е срам и позор за Българската съдебна система. За човек, който се отрича от бащината си фамилия КИРЯЗОВ, сами си правете изводи досежно неговите морални и др. качества, които трябва да има един съдия. Камо ли да Ви проведе честно и законно заседание на съда! Единствено ръководен от собствени облаги, некомпетентност и морален упадък, това е той: РУМЕН НИКОЛОВ ЙОСИФОВ-КИРЯЗОВ!
Между Коледа и Нова година се насрочва заседание на съда. Каква жертвоготовност от страна на съдията, да работи по случая по празниците! “ Йосифов-Кирязов се държа с нас неприязнено в съдебната зала, сякаш ние сме тези, които се опитват да вземат нещо от него”, разказва г-н Христов. Взе да тропа по масата и да ни заплашва: „Тук да не ви е София?! Тука аз командвам!” Аз съм на толкова години човек, и такова неуважително отношение за пръв път в живота си видях!”
Но Йосифов-Кирязов не е единственият в „отбора” на лъжците. Съдебния състав, начело с РУМЕН НИКОЛОВ ЙОСИФОВ-КИРЯЗОВ, ме унижи до безкрайност, погазвайки законите.
В решенията си ЦАРЕВСКИЯ РАЙОНЕН СЪД под негово ръководство:
• Грубо нарушава и не спазва разпорежданията на чл. 111 и чл. 119 от ЗЗД.
• Приема некомпетентна и грешна икономическа екпертиза.
• Приема некомпетентна и грешна техническа екпертиза.
• Приема грубите нарушения на държавен монополист в Бургас
• Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г.)
• Наредба No 4 и съгласно чл. 6, ал. 2 от „Общите условия” че ответника трябва да заплаща задълженията си към монополиста тридесет дни след издаване на фактурата.
• Монополиста не издава фактури, по начин, както го правят другите доставчици, пращат ти фактурата и след това си плащаш.

В същото време, докато хората са потърпевши от РУМЕН НИКОЛОВ ЙОСИФОВ-КИРЯЗОВ от безпринципните и погазвайки законите му действия се получават следните предложения за”добре свършена” работа:

С-20. ОТНОСНО: Предложение на административния ръководител – председател на Окръжен съд гр. Бургас за повишаване на Румен Николов Йосифов – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Царево с ранг “съдия в ОС”, на място в ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението, на основание чл. 234 от ЗСВ (§ 129, ал. 3 ЗИДЗСВ). (вх. № 11-06-885/26.11.2012 г.)
добавям възнаграждението е над 2700 лева месечно-кървави пари смъкнати от гърба на данъкоплатците.

На Румен Николов Йосифов – административен ръководител – председател на Районен съд гр. Царево с ранг “съдия в ОС” е определена комплексна оценка от атестацията „МНОГО ДОБРА“ с решение на Висш съдебен съвет по протокол № 41/22.10.2009 г., т. 10, която се смята за периодично атестиране по смисъла на § 129, ал. 3 ЗИДЗСВ.
Интересно кой ли го е атестирал, някой или някои, като Йосифов-Кирязов със сигурност!?

Нищо друго не може да се каже освен – СРАМ И ПОЗОР!!!
ПОТРЕСЕНА СЪМ, КАК Е ВЪЗМОЖНО ТОЛКОВА НЕПРАВДА!!!